Diari Més

Municipal

Tarragona cobrarà la meitat de l'IBI als veïns que instal·lin sistemes de plaques solars

La bonificació de l'impost s'aplicarà durant els cinc següents rebuts després de la instal·lació

Instal·lació solar fotovoltaica edificis municipals

Reus aprova inicialment els projectes de sis instal·lacions solars fotovoltaiquesAjuntament Reus

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

L'Ajuntament de Tarragona ha aprovat en ple la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles que permetrà bonificar aquells propietaris que instal·lin sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar.

La bonificació serà del 50% durant els cinc períodes impositius següents a la data de reconeixement fiscal.

Per tal de rebre aquesta bonificació caldrà que no es tracti de construccions d'obra nova i que la instal·lació solar no sigui obligatòria per normativa. A més caldrà que els col·lectors solars tèrmics, en cas d'instal·lacions de producció de calor, disposin de la corresponent homologació per un organisme competent.

Les instal·lacions hauran d'estar degudament legalitzades per la Generalitat de Catalunya i s'hauran d'haver comunicat i obtingut l'informe favorable dels serveis tècnics de l'ajuntament o obtingut la llicència d'obres i pagat l'ICIO i la taxa urbanística. Finalment, quan es tracti d'instal·lacions comunitàries, els sol·licitants hauran de justificar la seva participació econòmica en el cost de la instal·lació.

La bonificació s'haurà de sol·licitar en el termini de 6 mesos posteriors a la data de legalització de la instal·lació o de la finalització de la mateixa. L'import màxim de la bonificació anual en el cas d'habitatges unifamiliar serà de 600 € i en el cas de les instal·lacions en edificis plurifamiliars, l'import de la bonificació pels cinc períodes impositius serà com a màxim del 50% del cost de la inversió realitzada a l'edifici que s'aplicarà a cada immoble d'acord amb la participació econòmica en el cost de la instal·lació que s'acrediti i amb el topall de 600€ a l'any per finca cadastral que integri l'immoble.

tracking