Diari Més

Tribuna

Valls per una igualtat de gènere i efectiva entre homes i dones

Regidora d’ERC de Participació Ciutadana i Igualtat a l’Ajuntament de Valls

Creat:

Actualitzat:

L’Ajuntament de Valls ha aprovat el III pla de polítiques de gènere i d’igualtat de Valls, que constitueix un conjunt ordenat d’objectius i mesures que ens han de permetre desenvolupar una estratègia integral orientada a millorar i equilibrar la situació de dones i homes a Valls a partir d’una anàlisi de diagnosi prèvia d’aquesta situació. Es tracta d’un instrument àgil, dinàmic i realista la finalitat del qual és aconseguir en el municipi de Valls una equitat de gènere real i efectiva entre homes i dones, una igualtat integral que traspassi l’àmbit formal de la igualtat de tracte i oportunitats i arribi als nostres imaginaris simbòlics.

Una vegada definits el marc conceptual de les polítiques d’igualtat i analitzada el vessant normatiu, l’elaboració del present pla es va fer en un marc de treball transversal i participatiu. És un pla transformador en el sentit que surt de la planificació per àmbits i l’avaluació d’actuacions dels plans anteriors i aposta per una planificació estratègica centrada a consolidar els principis que han d’orientar l’acció política. Aposta per la formació en tots els àmbits i a totes les persones, com a estratègia de sensibilització i generadora de presa de consciència. És un pla que fa necessari crear estructures per treballar de manera participada, coordinada i transversal. Transformar la societat i les seves creences implica reflexió i presa de consciència, implica fer responsable a cada persona del canvi. Considerem que una societat igualitària és responsabilitat de totes les persones i aquest pla fomenta la responsabilitat comunitària a través de l’assumpció de la responsabilitat individual.

L’impuls de la redacció de plans locals de polítiques de gènere i igualtat sorgeix del reconeixement de les desigualtats i discriminacions existents per raó de gènere i de la voluntat per transformar aquesta realitat. Per aquest motiu és important i imprescindible aplicar la transversalitat de gènere. Les actuacions previstes en aquest pla s’encaminen a afavorir la igualtat de dones i homes en tots els àmbits de la societat i a propiciar un model de ciutadania més igualitari, basat en el respecte i l’equitat.

Les reivindicacions vers la igualtat entre homes i dones en diferents moments històrics han propiciat les polítiques de gènere que actualment s’estan posant en marxa arreu de Catalunya. Com tot, les polítiques d’igualtat han sofert canvis i han evolucionat al llarg dels últims anys, de polítiques per a les dones a polítiques per a la transformació social. Des d’aquest activisme i des de la implicació institucional s’ha anat treballant per eliminar les desigualtats de gènere, avançant i aconseguint diferents reptes que semblaven inassolibles. Malgrat això, sabem que ens queda molta feina per fer i el camí de la plena igualtat és encara molt llarg i ple de resistències patriarcals.

Amb aquest pla, que té una vigència fins al 2019, es pretén iniciar una nova etapa a Valls de transformació social cap a estructures més igualitàries, iniciem noves estratègies de treball basades en la transversalitat i la cooperació interdepartamental i amb la ciutadania associada i s’assumeix la responsabilitat conjunta en la seva implementació. El Consell Consultiu de les Dones i la tècnica d’igualtat de l’Ajuntament de Valls vetllaran per aconseguir aquest objectiu i en faran un seguiment i avaluació periòdica que faran arribar a tots els agents i persones implicades. El III Pla de Polítiques de Gènere i d’Igualtat de l’Ajuntament de Valls 2017-2019 és un pla de tota la ciutadania, per a tota la ciutadania i on de ben segur tota la ciutadania veurà millorada la seva qualitat de vida arran de la seva implementació.

tracking