Diari Més

Laboral

Roda inicia un procés selectiu per crear una borsa de treball de la Policia Local

Els candidats hauran de passar diverses proves de coneixements i físiques

Fotografia de família de la plantilla de la Policia Local.

Roda inicia un procés selectiu per crear una borsa de treball de la Policia LocalAjuntament de Roda de Berà

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

L’Ajuntament de Roda de Berà ha iniciat el procés de selecció per a la creació d’una borsa d’agents de la Policia Local. Els aspirants que passin a formar part d’aquesta borsa, amb caràcter interí, cobriran substitucions derivades de qualsevol necessitat d’absència, suplència, acumulació de tasques, servei de platges, o vacants temporals que puguin donar-se a la plantilla de la Policia Local.

Per prendre part del procés caldrà complir una sèrie de requisits, els quals es detallen a les bases de la convocatòria, com és el cas de posseir la nacionalitat espanyola, tenir una alçada mínima d’1,65 metres en el cas dels homes i 1,60 metres les dones, no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les funcions, no haver estat condemnat/da per cap delicte, o estar en possessió dels permisos de conducció A1 i B, entre d’altres, els quals s’hauran de complir i acreditar a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

La selecció dels aspirants es farà per concurs d'oposició lliure, que consisteix en la valoració de determinades condicions de formació, mèrits i nivell d’experiència relacionats amb la tasca policial a exercir i en la superació de les proves corresponents. La primera fase, la d’oposició, obligatòria i eliminatòria, constarà de cinc proves. La primera de coneixement de la llengua catalana, corresponent al nivell B, només per aquells que no acreditin estar en possessió del certificat de nivell B o superior. Una segona d’aptitud física, la qual té per objecte comprovar les condicions de força, agilitat, rapidesa i resistència de l’aspirant. I una prova teòrica cultural, basada en el temari que s’indica a les bases. En aquesta fase també s’haurà de superar una prova sobre cultura general i un exercici psicotècnic.

Pel que fa a la fase de valoració de mèrits, el tribunal valorarà els mèrits al·legats i acreditats documentalment, pel que fa a la seva experiència, a les titulacions acadèmiques, a la formació professional, recompenses i distincions, o els permisos de conduir que té l’aspirant. Finalment es durà a terme una entrevista personal.

Els aspirants interessats hauran de presentar la sol·licitud, acompanyada de tota la documentació requerida i del justificant de pagament dels drets d’examen –d’un valor simbòlic de 6 euros-, abans del 30 de març.

tracking