Diari Més

La PCR és la prova de covid més sensible i específica

Detecta des de la fase asimptomàtica de la incubació diverses setmanes després de la resolució del quadre clínic

Un sanitari fent una PCR.

pcr covid coronavirus salut sanitat confinament pcrEfe

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

Actualment la PCR és la tècnica de diagnòstic més sensible i específica de la qual es disposa en aquesta pandèmia, ja que detecta concretament seqüències concretes de l'ARN del SARS-CoV-2, des de la fase asimptomàtica de la incubaciódiverses setmanes després de la resolució del quadre clínic.

Així ho assenyala l'últim informe del Grup de Treball Multidisciplinari (GTM) encarregat d'assessorar el Ministeri de Ciència en matèries científiques relacionades amb la covid-19.

Aquest grup d'experts analitza en aquesta actualització del seu anterior informe els tipus de proves diagnòstiques.

L'alt nivell de transmissió del SARS-CoV-2 ha demostrat la importància de disposar de test diagnòstics ràpids, sensibles i específics que puguin identificar a les persones infectades, així com a aquells que ja han patit la infecció i han generat protecció immunitària, recorden els científics en el seu informe.

Aquests analitzen la idoneïtat de cada prova diagnòstica, el moment adequat per realitzar-la, la seva utilitat o els avantatges i desavantatges.

PCR; la tècnica de referència

Així, elGTMdestaca que la tècnica de referència per detectar la presència del material genètic específic del virus SARS-CoV-2 és la reacció en cadena de la polimerasa (PCR).

Actualment, diuen, és la tècnica de diagnòstic més sensible i específica de la qual es disposa en aquesta pandèmia, ja que detecta concretament seqüències específiques de l'ARN del SARS-CoV-2 des de la fase asimptomàtica de la incubaciódiverses setmanes després de la resolució del quadre clínic.

Malgratla seva elevada sensibilitat s'han descrit -indica l'informe- percentatges variables de falsos negatius deguts a factors associats amb l'obtenció i processament de la mostra i amb la dinàmica de la càrrega viral.

Pel que fa a aquesta última, se sap que és màxima dins dels primers7dies de la infecció, encara que algunes persones infectades poden retenir material genètic del virus fins passades setmanes i fins i tot mesos, especialment en pacients que no resolen el quadre clínic.

Per contra, la positivitat que es detecta després de la resolució del quadre clínic se sol associar a una infectivitat mínima o nul·la, detallen els experts, que aconsellen que les PCR es realitzin 1-3 dies després de l'aparició dels símptomes per així minimitzar els falsos negatius.

Existeixen altres quatre tècniques de detecció del material gènic del virus per tècniques moleculars: amplificació isotèrmica,CRISPR, PCR digital i seqüenciació del virus.

Antígens, tests ràpids

Per part seva,els testsd'antígens es basen en la captura d'antígens específics del virus mitjançant els seus anticossos específics; s'han comercialitzat diversos 'kits' per a la detecció d'antígens del SARS-CoV-2, la majoria d'ells com a testràpid(resultats en 15-20 minuts).

És important destacar queaquests testsnomés proporcionen una resposta a la presència de la infecció i no permeten conèixer quin és el contingut de la càrrega viral en una mostra, adverteixen els experts.

La seva sensibilitat s'incrementa si es realitza en els 5 primers dies des de l'inici dels símptomes o dins de7dies després d'una exposició confirmada amb un cas covid-19, ja que han de ser mostres amb alta càrrega viral perquè el test sigui capaç de detectar-la.

Hi ha poques dades en personesasimptomàtiques, ja queles empreses que han desenvolupataquests testsno les inclouen com a població diana, puntualitza l'informe, que afegeix que haurien d'utilitzar-se per al diagnòstic ràpid de la infecció, particularment en circumstàncies de transmissió comunitària alta.

Cal tenir en compte que actualment hi hanombrosos testsd'antígens al mercat, però no tots tenen la mateixa fiabilitat i sensibilitat, per la qual cosa és necessari aconseguir abans informació.

Anticossos

Finalment, elGTManalitza la detecció d'anticossos o immunoglobulines generats enfront del virus en mostres de sang, sèrum, plasma o saliva, principalment.

La utilitat dels tests d'anticossos com a mètode diagnòstic és limitada atès que la seva sensibilitat en la primera setmana després del contagi és baixa, però són essencials per als estudis deseroprevalençai immunització.

tracking