Cercador de l’Hemeroteca
Español
Seccions

Tarragona Reus Costa Daurada

Tarragona
8 º
12.96 Km/h
   

Avís legal

Benvingut al Diari Més
Es troba vostè en un dels webs propietat de TAMEDIAXA SA., titular de tots els webs que integren el mateix i des de la qual ofereix informació i serveis. A continuació (en aquest document o CONDICIONS) es regula l’accés i ús, i en general, la relació entre aquest Portal (d’ara endavant WEBSITE), i els usuaris del WEBSITE, així com de les APP desenvolupades per TAMEDIAXA SA, a l’ensems d’altres comunicacions, condicions i instruccions particulars o específiques que vindran definides en cada website en concret.
 
DADES IDENTIFICATIVES

TAMEDIAXA SA. (d’ara endavant DIARI MÉS) és una entitat el domicili social de la qual es troba situat al Carrer Manuel de Falla, 12 baixos. 43005 Tarragona i el CIF del qual és A43926682 Telèfon 977 21 11 54; Fax 977 23 68 83. L’adreça electrònica és edicio@diarimes.com. DIARI MÉS, és titular de diarimes.com i els seus websites associats.

Als efectes del present Avís Legal, tindrà la consideració d’Usuari la persona física o jurídica que accedeix a la pàgina per informar-se i fer ús dels serveis ofertats a través del portal.
 
OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Aquestes són les condicions generals (d’ara endavant “condicions generals”) que regulen l’accés, navegació i ús del web sota el domini “diarimes.com” (d’ara endavant, Lloc Web), així com les responsabilitats derivades de l’ús dels seus continguts (entenent d’ara endavant per “continguts” els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, software, fotografies, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial). No obstant això, DIARI MÉS podrà establir condicions particulars que regulin la utilització i/o contractació de béns i serveis específics oferts als Usuaris a través del Lloc Web.

Abans d’utilitzar i/o contractar els esmentats serveis específics prestats per DIARI MÉS, l’Usuari haurà de llegir atentament les corresponents condicions particulars establertes a tal efecte per DIARI MÉS.

Mitjançant la utilització del present portal l’usuari accepta expressament totes i cada una de les presents condicions generals, així com totes aquelles condicions particulars recollides per a la utilització de determinats serveis. En cas de no acceptar les presents Condicions Generals d’Ús, s’haurà d’abstenir d’accedir i/o utilitzar els serveis i/o continguts ofertats. Les presents condicions generals d’ús regulen l’ús genèric del portal per part de l’Usuari. L’Usuari tindrà la possibilitat de visualitzar i imprimir les esmentades condicions. L’Usuari ha de llegir atentament les presents Condicions Generals d’Ús en cada una de les ocasions en què es proposi d’utilitzar la pàgina web, ja que aquelles poden tenir modificacions.

S’entendrà que l’accés o la mera utilització del Lloc Web per part de l’Usuari implica l’adhesió d’aquest a les condicions generals que DIARI MÉS, tingui publicades en cada moment en què accedeixi al Lloc Web i que estaran disponibles a tota hora per als usuaris.

Així mateix, a través del Lloc Web, DIARI MÉS podrà habilitar terceres entitats perquè publicitin o prestin els seus serveis. En aquests casos, DIARI MÉS no serà responsable d’establir les condicions generals i particulars a tenir en compte en la utilització, prestació o contractació d’aquests serveis per tercers i, per tant, no podrà ser considerada responsable dels mateixos.
 
UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA I LIMITACIONS D’ÚS

Els continguts inclosos en el Lloc Web es faciliten únicament a consumidors o usuaris finals. Qualsevol ús comercial no autoritzat dels mateixos, o la seva revenda, queden prohibits, tret que compti amb la prèvia autorització escrita de DIARI MÉS.

Si per a la utilització i/o contractació d’un servei en el Lloc Web, l’Usuari hagués de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.

L’accés, navegació i ús del Lloc Web és responsabilitat de l’Usuari, pel que aquest es compromet a observar diligentment i fidelment qualsevol instrucció addicional donada per DIARI MÉS o pel personal autoritzat de DIARI MÉS relativa a l’ús del Lloc Web i dels seus continguts. DIARI MÉS no comparteix necessàriament les opinions dels Usuaris i en cap cas no es farà responsable d’elles.

Per tant, l’Usuari s’obliga a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

• Utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic. Explícitament, l’usuari es compromet a no inserir anuncis de Contactes a cap de les Seccions del lloc web.

• Utilitzar els fòrums posats a disposició per DIARI MÉS per inserir missatges que no tinguin relació directa amb la temàtica del fòrum, en particular, continguts il·legals, il·lícits, difamatoris o qualsevol altre que pogués lesionar els drets de tercers o efectuar danys a sistemes informàtics. DIARI MÉS es reserva el dret a no publicar i/o retirar qualsevol missatge que segons el seu parer consideri inapropiat.

• Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

• Fer servir els continguts i en particular la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera l’esmentada informació.

• Suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d’informació que poguessin contenir els continguts.

• Així mateix l’Usuari s’obliga a, en cas que li fossin facilitades per DIARI MÉS contrasenyes per a l’accés a determinades parts o serveis del web, custodiar-les diligentment, mantenir-les en secret, a assumir les conseqüències o perjudicis econòmics patits per la falta de diligència de la custòdia de les mateixes i a notificar de forma immediata a DIARI MÉS sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, extraviament, o l’accés no autoritzat als mateixos, a fi de procedir a la seua immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin tals fets, DIARI MÉS quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

En aquest sentit, agrairem que comuniqui a DIARI MÉS qualsevol fet del qual tingui coneixement que suposi una conducta contrària a dret o que vulneri drets de qualsevol tercer.
 
ACCÉS I DRET D’EXCLUSIÓ

L’accés al Lloc Web per part dels Usuaris té caràcter lliure i gratuït. No obstant això, alguns dels serveis i continguts oferts per DIARI MÉS o per tercers a través del Lloc Web poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del servei o producte i al pagament d’una quantitat de diners en la forma que es determini en les corresponents condicions particulars, en el cas de les quals s’especificaran clarament.

Quan sigui necessari que l’Usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis específics, a la recollida i el tractament de les dades personals de l’Usuari els serà d’aplicació el disposat en la Política de Protecció de Dades recollida en el Lloc Web i, en el seu cas, als formularis específics en els quals s’obtenen les dades. En cas que l’Usuari no ompli tots els camps assenyalats amb un asterisc com a obligatoris, DIARI MÉS, es reserva el dret a no prestar-li el servei que es tracti. Aquesta serà la política que seguirem. Una política general per al web i una d’específica a cada formulari.

Queda prohibida la contractació de productes i serveis a través del Lloc Web per part de menors d’edat, havent d’obtenir degudament i anteriorment, el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, que seran considerats responsables legals dels actes que duguin a terme, els menors al seu càrrec, conforme a la normativa vigent.

L’Usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades, i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes.
 
REQUISITS TÈCNICS D’ACCÉS

Per accedir al Portal, l’Usuari ha de comptar amb un accés a Internet, i tenir l’equip i els sistemes informàtics necessaris per realitzar la connexió a la Xarxa, incloent un terminal que sigui adequat a l’efecte (ordinador PC o compatible, telèfon, etc.) i un mòdem o un altre dispositiu d’accés anàleg o similar. El correcte accés i ús de determinats continguts i serveis del Portal, implica la descàrrega en els seus equips informàtics de determinats programes d’ordinador o altres elements lògics.
L’esmentada instal·lació anirà a càrrec de l’Usuari, declinant DIARI MÉS, qualsevol tipus de responsabilitat que se’n pogués derivar.
 
DENEGACIÓ I RETIRADA DE L’ACCÉS AL PORTAL I/O SERVEIS

DIARI MÉS, es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al Portal i/o als Serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells Usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals.
 
MODIFICACIONS

DIARI MÉS, es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es troben en aquesta website, així com a limitar o cancel·lar els termes i condicions generals aplicables al website.
 
DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

DIARI MÉS, com a autor d’obra col·lectiva, o prestacions de qualsevol naturalesa, és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, i també és titular o té la corresponent llicència sobre els drets de propietat intel·lectual, industrial i d’imatge sobre tots els continguts disponibles a través del mateix.

En cap cas no s’entendrà que l’accés i navegació de l’Usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels esmentats drets per part de DIARI MÉS.

En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l’avís de drets d’autor (“copyright”) i qualssevol altres dades d’identificació dels drets de DIARI MÉS o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualssevol mecanismes d’informació i/o d’identificació que poguessin estar inclosos en els continguts.
De la mateixa manera, està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, utilitzar tractar o distribuir de qualsevol manera la totalitat o part dels continguts inclosos en el Lloc Web, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit de DIARI MÉS, o, en el seu cas, del titular dels drets corresponents.

En particular, DIARI MÉS s’oposa de manera expressa a què la reproducció de les seves pàgines pugui ser considerada una cita en els termes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual.
En cas que estigui interessat en una autorització o llicència per utilitzar en qualsevol forma els continguts del Lloc Web dirigeixi’s a edicio@diarimes.com.
 
CONTINGUTS GENERATS PER L’USUARI

En el cas que l’Usuari enviï continguts de qualsevol tipus al Lloc Web, el mateix declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que l’esmentada informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que l’esmentada informació no té caràcter confidencial i que l’esmentada informació no és perjudicial per a tercers.

Les seues dades personals seran utilitzades per DIARI MÉS, amb la finalitat que s’indiqui a les pàgines on es trobi el formulari electrònic de recollida de dades personals. Així mateix, podrà conservar-los per contestar a la seua sol·licitud i per a la tramesa (per canals ordinaris o electrònics) d’informació relacionada amb l’activitat que pugui resultar del seu interès, en tant que no indiqui el contrari. En qualsevol cas es posa en coneixement dels Usuaris que les esmentades dades tindran un ús confidencial i exclusiu.

L’Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne DIARI MÉS per qualsevol mal|dany derivat de qualsevol comunicació que subministri personalment o el seu nom, assolint l’esmentada responsabilitat sense cap restricció l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.
DIARI MÉS es reserva la facultat de decidir la divulgació o publicació dels continguts enviats per l’Usuari.

En el cas que els continguts enviats pels Usuaris continguin imatges, l’Usuari declara i garanteix i accepta:
• Que és major d’edat als efectes legals.
• Que és l’autor o titular dels drets de les imatges i que té dret a enviar-les i que les mateixes no infringeixen cap dret de propietat intel·lectual, de marca o qualsevol altre dret de tercer.
• Que les esmentades imatges han estat realitzades amb el consentiment de les persones que apareixen en les mateixes i que en cas d’aparèixer menors l’esmentat consentiment s’ha deixat per escrit pels seus representants legals i podrà acreditar-lo en qualsevol moment que sigui requerit per a això.
• DIARI MÉS es reserva la facultat de comunicar públicament les imatges que estimi convenient i queda facultada per reproduir i comunicar les mateixes en tots els mitjans del DIARI MÉS.
L’Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne DIARI MÉS per les anteriors manifestacions.

L’Usuari cedeix a títol gratuït a DIARI MÉS, sense caràcter d’exclusiva, els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública, en totes les possibles modalitats, en relació amb els continguts enviats (fotografies, imatges amb o sense moviment, textos, informacions, bases de dades, enregistraments sonors o qualssevol altres obres o prestacions). L’esmentada cessió es realitza per a tot el món, per la durada màxima actualment prevista en la Llei de Propietat Intel·lectual i amb expressa facultat de cessió a tercers.
 
RESPONSABILITATS I GARANTIES

DIARI MÉS no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat o exactitud dels serveis o de la informació que difongui a través del Lloc Web.

En conseqüència, DIARI MÉS no garanteix ni es fa responsable de:
• La continuïtat dels continguts del Lloc Web;
• L’absència d’errors en els esmentats continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués passar;
• L’absència de virus i/o altres components nocius en el Lloc Web o al servidor que el subministra; la invulnerabilitat del Lloc Web i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’adoptin en el mateix;
• La falta d’utilitat o rendiment dels continguts del Lloc Web;
• Els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que DIARI MÉS estableix en el Lloc Web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web.
No obstant això, DIARI MÉS declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seues possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Lloc Web i evitar l’existència i transmissió als Usuaris de virus i altres components nocius.

Igualment, DIARI MÉS, ha adoptat les mesures necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades personals, hagut compte a tota hora de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi|mitjà físic o natural, no obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Així mateix, DIARI MÉS es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el Lloc Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu web.
 
DURADA I MODIFICACIÓ

DIARI MÉS, es reserva el dret de modificar la seva política de privacitat d’acord al seu criteri, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o a la pràctica empresarial. Si DIARI MÉS introduís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquest mateix lloc web, on l’Usuari podrà tenir coneixement de la política de privacitat actual de DIARI MÉS En qualsevol cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeix al lloc web, per la qual cosa preguem revisin el contingut d’aquest text amb assiduïtat.

Aquestes condicions generals estaran vigents fins que siguin modificades totalment o parcialment, per altres de degudament publicades, moment en el qual passaran a tenir vigència les condicions generals modificades.

Amb independència del disposat en les condicions particulars, DIARI MÉS podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als continguts de la pàgina, sense que l’Usuari pugui exigir cap tipus d’indemnització. Després de l’esmentada extinció, continuaran vigents les prohibicions d’ús dels continguts exposades anteriorment en les presents condicions generals.
Diari MesDiari Mes és una marca registrada de Tamediaxa, S.A.

Redacció i administració: Carrer Manuel de Falla, 12 Baixos. Tarragona

977 21 11 54

Redacció a Reus: Carrer Monterols, 36 2n. Reus

977 32 78 43

diari.mes és un mitja
auditat per OJDInteractiva
Diari Mes

Amb la col·laboració de:
Diari Mes