Diari Més

Llistat Empreses del Grup SEGRE

Informem els usuaris del nostre lloc web i app del llistat d'empreses que constitueixen el Grup SEGRE.

En atorgar el consentiment per part de l'usuari, s'autoritza l'ús de les dades de caràcter personal amb finalitats informatives i comercials, sempre que es faci qualsevol tractament per part d'una de les empreses del grup.

Grup SEGRE garanteix, en tot moment, l'íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la normativa de protecció de dades i serveis de la societat de la informació: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), la normativa Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSIce).

LLISTAT D'EMPRESES DEL GRUP SEGRE


DIARI SEGRE, S.L.U.

 • C.I.F.: B25275926
 • Domicili: C/ DEL RIU, 6 – 25007 LLEIDA
 • Dades registrals: Registre Mercantil de Lleida, Tom 295, Foli 55, Full L-5501, Inscripción 1°, Fecha 03/01/2002
 • Telèfon: 973 24 80 00


GESTIÓ PUBLICITAT SEGRE, S.L.U.

 • C.I.F.: B25626813
 • Domicili: C/ DEL RIU, 6 – 25007 LLEIDA
 • Dades registrals: Registre Mercantil de Lleida, Tom 1065, Foli 156, Full L21015
 • Telèfon: 973 24 80 00


GESTIÓ I DISTRIBUCIÓ DE SUBSCRIPCIONS, S.L.U.

 • C.I.F.: B60415791
 • Domicili: C/ DEL RIU, 6 – 25007 LLEIDA
 • Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Tom 26731, Foli 1, Full B 107023
 • Telèfon: 973 24 80 00


LERIGRAF, S.L.U.

 • C.I.F.: B25275934
 • Domicili: C/ LA PREMSA, 2 – 25660 ALCOLETGE
 • Dades registrals: Registre Mercantil de Lleida, Tom 80, Sección General, Full L 143
 • Telèfon: 973 19 66 00


LERINFORM LLEIDA, S.L.U.

 • C.I.F.: B25066184
 • Domicili: C/ DEL RIU, 6 – 25007 LLEIDA
 • Dades registrals: Registre Mercantil de Lleida, Tom 288, Foli 143, Full 3358
 • Telèfon: 973 24 80 00


EDICIONS NOVA TÀRREGA, S.L.U.

 • C.I.F.: B25591983
 • Domicili: C/ GOVERNADOR PADULES, 2 – 25300 TÀRREGA
 • Dades registrals: Registre Mercantil de Lleida, Tom 971, Foli 30, Full L-18985
 • Telèfon: 973 31 04 14


EDICIONS PLA D'URGELL, S.L.U.

 • C.I.F.: B25354747
 • Domicili: AVDA. CANAL, 7 – 25230 MOLLERUSSA
 • Dades registrals: Registre Mercantil de Lleida, Tom 381, Foli 180, Full L-7147
 • Telèfon: 973 60 37 72Si voleu descarregar el document amb tota la informació completa del llistat d'empreses del Grup SEGRE en format PDF, ho podeu fer clicant aquí.


tracking